EN Καλάθι αγορών

Τελευταία άρθρα

Λόγοι για την νηστεία του Μ. Βασιλείου

Τώρα όμως oι μεν απορρίπτοντες τη νηστεία, την τρυφή δε ως ευτυχία της ζωής επιδιώκοντες, και την μεγάλη εκείνη αφθονία των κακών έφεραν και τα σώματά τους επί πλέον διαφθείρουν. Παρατήρησε, παρακαλώ, την διαφορά των προσώπων, και αυτών που θα σου φανούν κατά το βράδυ και των αυριανών

Οι δοκιμασίες και η θεοεγκατάλειψη Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ

Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογα μεγάλο κόπο. H ζωή γεμίζει από μόχθους κι αναδεύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πώς βαραίνει πάνω του

Ιστορία του Μοναχισμού Ο άγιος Βασίλειος και ο Μοναχισμός του Γεωργίου Φλωρόφσκυ Επίτιμου καθηγητού της Ιστορίας της Ανατολικής Εκκλησίας του Πανεπιστημίου του Harvard

όλο περιεχόμενο αυτής της θαυμάσιας επιστολής δεν υποστηρίζει την προβαλλόμενη ένταση ότι ο Άγ. Βασίλειος συνηγορεί υπέρ της απομονώσεως ως της σταθερής οδού πνευματικής ζωής.

ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΒΒΑ ΑΜΜΩΝΑ

Για τον λόγο αυτό δεν δοκίμασαν την γλυκύτητα του Θεού ούτε αξιώθηκαν να κατοικήση μέσα τους η θεϊκή δύναμις και να τους χαρίση την μακαριά απόλαυσ

Απο τον Φόβο στην Αγάπη του Θεού

Γιὰ μᾶς εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀρετές, ὁ ὁποῖος βοηθεῖ ὅλους μας νὰ βαδίσουμε τὴν δύσκολη ὁδὸ τῆς σωτηρίας, τὴν ἐπιτέλεσι τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν καλῶν ἔργων

Προτάσεις Μελέτης

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 19ου ΚΑΙ 20ου ΑΙΩΝΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 19ου ΚΑΙ 20ου ΑΙΩΝΟΣ

Συνέχεια τοῦ ἑξάτομου Συναξαριστῆ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου


 Η Κυριακή Προσευχή  Η Κυριακή Προσευχή
ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΟΜΟΙ Α΄-ΣΤ΄ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΟΜΟΙ Α΄-ΣΤ΄

Α΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Β΄ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Γ΄ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Δ΄ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ Ε΄ ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΤ΄ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Γ΄  0 ΓΑ­ΜΟΣ Η ΟΙ­ΚΟ­ΓΕ­ΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟ­ΒΛΗ­ΜΑ­ΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Γ΄ 0 ΓΑ­ΜΟΣ Η ΟΙ­ΚΟ­ΓΕ­ΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟ­ΒΛΗ­ΜΑ­ΤΑ ΤΟΥΣ

θὰ ἀρ­κε­σθῶ στή γνώ­μη με­ρι­κῶν πού τό ἔ­χουν με­λε­τή­σει: Ἄν ὅ­λοι οἱ νε­ό­νυμ­φοι εἶ­χαν τό βι­βλί­ο αὐ­τό, τά δι­α­ζύ­για στή χώ­ρα μας θά ἧ­ταν πο­λύ πιό πε­ρι­ω­ρι­σμέ­να· καί τό ἄλ­λο: «῞Ο­ταν ἴ­χου­με δι­ά­φο­ρα προ­βλή­μα­τα στήν οἰ­κο­γέ­νεια τό χρη­σι­μο­ποι­οῦ­με ὡς ὁ­δη­γό». ᾽Α­να­φέ­ρω τά θέ­μα­τα πού δι­α­πραγ­μα­τε­ύ­ε­ται στίς 400 σε­λί­δες του:


XΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Α΄ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΛΠΗΣ, ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ XΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Α΄ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΛΠΗΣ, ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

῾Η δύ­να­μις τῆς πί­στε­ως καί τά γνω­ρί­σμα­τά της. ῾Η ἀ­σφα­λής ἄγ­κυ­ρα. ῾Η πί­στις ποὺ αὐ­ξά­νε­ται ὅ­ταν πο­λε­μῆ­ται. Ἡ δύ­να­μις τῆς πι­στε­ως. ῾Υ­πάρ­χουν δύ­ο εἲ­δη ἐλ­πί­δων. ῾Η θε­ί­α καί ἡ ἀν­θρώ­πι­νη ἐλ­πί­δα. Ἡ πρώ­τη εἶ­ναι μι­κρή, ἡ δε­ύ­τε­ρη ἀ­κα­τα­μά­χη­τη. Ποι­ὰ εἷ­ναι ἡ πιὸ δυ­να­τή και πῶς αἰ­σθά­νε­ταιΑρχεία εικόνας

Αρχεία ήχου

Ἀγαπητοί Ἐπισκέπτες, καί έν Χριστῶ Αδελφοί,

Ἡ σημερινή τεχνολογία μᾶς ἐπιτρέπει νά μεταδώσουμε τό μήνυμα τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης διά μέσου τοῦ Internet. Ή Ορθοδοξία μαρτυρεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Σωτῆρα, διδάσκοντας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ  καί καλεῖ ὅλον τόν κόσμο στήν συμμετοχή αὐτή. Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός συνεχίζει τήν Ἀποστολική Παράδοση, ἀκολουθῶντας τήν πίστη καί τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τής Ἐκκλησίας γία τήν πορεία μας στήν οὐράνια ζωή. Προσφέρουμε τήν εὐγνωμοσύνη στούς ἐπισκέπτες μας καί ἐλπίζουμε νά εἶναι πρός ὄφελος ὅλων ἡ ἰστοσελίδα μας.

Μέ τήν ἐν Χριστῶ ἀγάπη

Συνοδία Σπυρίδωνος ἹερομονάχουΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ὁ φό­βος εἶ­ναι δι­πλός∙ ὁ ἕ­νας εἶ­ναι φό­βος γιὰ πα­ρα­βά­σεις καὶ ὁ ἄλ­λος φό­βος γιὰ τὴν ἀ­ξί­α ἐ­κεί­νου ποὺ ἀ­γα­πᾶ­με. Ἡ ἀ­γά­πη λοι­πὸν ἀ­πο­δι­ώ­κει τὸν φό­βο γιὰ τὶς πα­ρα­βά­σεις, ἐ­νῷ δι­α­τη­ρεῖ τὸν φό­βο γιὰ τὴν ἀ­ξί­α ἐ­κεί­νου ποὺ ἀ­γα­ποῦ­με. 

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

Τῷ αὐ­τῷ μη­νί IΖ΄, μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου Προ­φή­του Ὠ­ση­έ.

Mailing list

Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
|

active³ 4.9 · © 2000 - 2012 IPS Ltd · Όροι χρήσης