EN Καλάθι αγορών

Τελευταία άρθρα

Ο Ο­ΣΙΟΣ ΘΩ­ΜΑΣ Ο ΣΥ­ΡΟΣ (24 Ἀ­πρι­λί­ου 594 μ.Χ.)

Ὅ­ταν αὐ­τὸ ἀ­πο­κα­λύ­φθη­κε ἀ­πὸ τὸ χῶ­μα, βρέ­θη­κε νὰ εἶ­ναι ἄ­φθαρ­το καὶ νὰ εὐ­ω­διά­ζει.

Η ΩΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

βε­βαί­ως ὁ Πρό­δρο­μος Ἰ­ω­άν­νης, μό­λις ἄ­κου­σε μέ­σα ἀ­πό τά αὐ­τιά τῆς Μη­τέρας του Ἐ­λι­σά­βετ, τά λό­για τοῦ χαι­ρε­τι­σμοῦ τῆς Θε­ο­τό­κου, μᾶλ­λον ἐ­πει­δή αἰ­σθάν­θη­κε τήν πα­ρου­σί­α τοῦ Υἱ­οῦ τοῦ Θε­οῦ

Ο ΕΥ­ΛΟ­ΓΗ­ΜΕ­ΝΟΣ Ο­ΣΙΟΣ ΠΡΟ­ΚΟ­ΠΙΟΣ

Ὁ συγκεκριμένος διὰ Χρι­στὸν σα­λὸς ἦ­ταν ὁ πρῶ­τος ἀ­πὸ τοὺς εὐ­λο­γη­μέ­νους σα­λοὺς τοῦ βορ­ρᾶ ποὺ ἀ­κο­λού­θη­σε σα­λό­τη­τα μέ­σα στὸν κό­σμο.

Στη Νέα Σκήτη αγιάσανε Μητροπολίτες και επίσκοποι

Ο Επίσκοπος Νάξου Νικόδημος, ο οποίος από την μελέτη των συγγραμμάτων του οσιότατου διδασκάλου και συμπολίτου, αγίου Νικόδημου επηρεασθείς,

Ο ΓΕΡΩΝ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ

Ο Κύριος εις τα τέλη της ζωής του του επεφύλαξε το μεγαλύτερον δώρον διά τους ακάματους αγώνας του, διά να τον έχη πλησίον του εστεφανωμένον με το μαρτύριον της υπομονής.

ΣΚΗΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

Μού άρεσε πολύ ή σκητιώτικη ζωή, οί άκολουθίες οί αγρυπνίες μέσα στούς μικρούς Ναούς τών σπιτίων, καθώς επίσης καί οί Κυριακάτικες Λειτουργίες στό «Κυριάκό», στίς όποιες συγκεντρώνονταν όλοι οί πατέρες τής Σκήτης, αλλά μέ ενθουσίαζε καί όλη ή αναστροφή μαζί τους

Προτάσεις Μελέτης

Λόγος Περί Μετανοίας Λόγος Περί Μετανοίας

«Ἀποδεικνύει ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή Μετάνοια καί ποιά εἰναι τά ἀποτελέσματά της καί ποιά εἶναι τά σημεῖα τῆς ἀληθινῆς συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτημάτων ἀπό τόν Θεό.


ΤΟ ΦΟ­ΒΕ­ΡΩ­ΤΕ­ΡΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ (Ο ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥ­ΧΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΩ­ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ΤΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΤΙ­ΕΣ ΕΜ­ΠΕΙ­ΡΙ­ΕΣ) ΤΟ ΦΟ­ΒΕ­ΡΩ­ΤΕ­ΡΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ (Ο ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥ­ΧΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΩ­ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ΤΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΤΙ­ΕΣ ΕΜ­ΠΕΙ­ΡΙ­ΕΣ)

Τὸ φο­βε­ρώ­τε­ρο μυ­στή­ριο πού ὑ­πάρ­χει στὸν ἄν­θρω­πο καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται μὲ βά­σι τὴν πα­ρά­δο­σι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ τοὺς βί­ους τῶν ἁ­γί­ων.


 Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ. Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;Αρχεία εικόνας

Αρχεία ήχου

Ἀγαπητοί Ἐπισκέπτες, καί έν Χριστῶ Αδελφοί,

Ἡ σημερινή τεχνολογία μᾶς ἐπιτρέπει νά μεταδώσουμε τό μήνυμα τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης διά μέσου τοῦ Internet. Ή Ορθοδοξία μαρτυρεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Σωτῆρα, διδάσκοντας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ  καί καλεῖ ὅλον τόν κόσμο στήν συμμετοχή αὐτή. Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός συνεχίζει τήν Ἀποστολική Παράδοση, ἀκολουθῶντας τήν πίστη καί τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τής Ἐκκλησίας γία τήν πορεία μας στήν οὐράνια ζωή. Προσφέρουμε τήν εὐγνωμοσύνη στούς ἐπισκέπτες μας καί ἐλπίζουμε νά εἶναι πρός ὄφελος ὅλων ἡ ἰστοσελίδα μας.

Μέ τήν ἐν Χριστῶ ἀγάπη

Συνοδία Σπυρίδωνος ἹερομονάχουΜΗΝΥΜΑΤΑ

Γι­ὰ τὴν δι­κή σου σω­τη­ρί­α ἔ­δω­σε τὸν νό­μο καὶ τὶς ἐ­ντο­λὲς καὶ ἔ­στει­λε προ­φῆ­τες, οἱ ὁ­ποῖ­οι γι­ὰ ἄλ­λο πρᾶ­γμα δὲν ἐ­ρεύ­νη­σαν, πα­ρὰ μό­νο γι­ὰ τὸ πῶς νὰ σω­θῆς

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

Τῇ 21 τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου ἐν­δό­ξου Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Με­λε­τί­ου, ἐ­πι­σκό­που Κί­τρους (†1821).

Mailing list

Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
|

active³ 4.9 · © 2000 - 2012 IPS Ltd · Όροι χρήσης