ΕΚΔΟΣΕΙΣ

XΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Α΄ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΛΠΗΣ, ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ
῾Η δύ­να­μις τῆς πί­στε­ως καί τά γνω­ρί­σμα­τά της. ῾Η ἀ­σφα­λής ἄγ­κυ­ρα. ῾Η πί­στις ποὺ αὐ­ξά­νε­ται ὅ­ταν πο­λε­μῆ­ται. Ἡ δύ­να­μις τῆς πι­στε­ως.
11,20 €
Προσθήκη στο καλάθι
Β΄ ΤΑ­ΠΕΙ­ΝΩ­ΣΙΣ, Υ­ΠΕ­ΡΗ­ΦΑ­ΝΕΙΑ, Α­ΛΑ­ΖΟ­ΝΕΙΑ, ΚΕ­ΝΟ­ΔΟ­ΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥ­ΧΗ­ΣΙΣ
῾Η τα­πε­ί­νω­σις εἶ­ναι ἡ με­γί­στη πά­ντων ἀ­ρε­τή.
11,20 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Γ΄ Ο ΓΑ­ΜΟΣ Η ΟΙ­ΚΟ­ΓΕ­ΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟ­ΒΛΗ­ΜΑ­ΤΑ ΤΟΥΣ
Ἄν ὅ­λοι οἱ νε­ό­νυμ­φοι εἶ­χαν τό βι­βλί­ο αὐ­τό, τά δι­α­ζύ­για στή χώ­ρα μας θά ἧ­ταν πο­λύ πιό πε­ρι­ω­ρι­σμέ­να·
13,60 €
Προσθήκη στο καλάθι
Δ΄ Η Ε­ΛΕ­Η­ΜΟ­ΣΥ­ΝΗ, ἡ καρ­διά τῆς ἀ­ρε­τῆς
Ὁ ἅ­γιος ᾽Ι­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος ὠ­νο­μά­σθη­κε ὁ κή­ρυ­κας τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης καὶ τῆς με­τα­νοί­ας. Σπά­νια δέν θά ἀ­να­φερ­θῆ στίς ὁ­μι­λι­ες του στό θέ­μα τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης.
9,60 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Ε΄Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Τά νεῦ­ρα τῆς ψυ­χῆς εἷ­ναι ἡ προ­σευ­χή. ῞Ο­πως δέν μπο­ρεῖ νά ὑ­πάρ­ξη ἄν­θρω­πος χω­ρίς καρ­διά, ἒ­τσι δέν μπο­ρεῖ νὰ ζη­ση ἄν­θρω­πος χω­ρίς τήν προ­σευ­χή.
11,20 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ ΣΤ΄
Σὲ ὅσους ἀγωνίζονται μὲ τὴν μετάνοια, τὴν νηστεία καὶ τὴν ἐξομολόγησι νὰ καθαρισθοῦν ἀπὸ τὰ πάθη καὶ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν Χριστό
11,20 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Ζ΄
Τίθεται στὴν κυκλοφορία καὶ τὸ Ζ΄ τεῦχος τῆς σειρᾶς «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ» μὲ θέμα· ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΠΕΝΘΟΥΝΤΩΝ (Θάνατος, Πένθος, Μνημόσυνα).
9,60 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Η΄
Ἀθυμία – Λύπη Ἀσθένεια Δοκιμασία Θλῖψις Πειρασμοί
11,20 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΑΜΒΩΝ Θ´ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Α΄ Μέρος: Τό τέλος τοῦ κόσμου: α) Συντέλεια, β) Ἀντίχριστος, γ) Β΄ Παρουσία, δ) Μἐλλουσα Κρίσις. Β΄ Μέρος Ἡ αἰωνιότητα: α) Αἰωνιότητα, β) Παράδεισος, γ) Μέλλουσα δόξα, δ) Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ε) Κόλασις.
9,60 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Ι΄: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗ
Το πνευματικό ιατρείο Η εκκλησία είναι πνευματικό ιατρείο και πρέπει εκείνοι, που έρχονται εδώ, αφού λάβουν τα κατάλληλα φάρμακα και τα τοποθετήσουν στα δικά τους τραύματα, έτσι να επιστρέφουν στα σπίτια τους.
11,20 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ ΙΑ΄: ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ
Στὸ τεῦχος αὐτὸ περιέχεται ὅ,τι σχετικόι ἔχει γράψει ὁ Ἅγιός μας γιὰ τὴν Παρθενία καὶ τὸν Μοναχισμό. Πνευματικὰ χρυσοστομικὰ ἐδέσματα γιὰ ὅλους μας.
9,60 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ ΙΒ΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ἀνεπανάληπτη εἶναι ἡ διδασκαλία του. Ἀποκλείεται νὰ μὴ τὸν θαυμάση κανεὶς καὶ νὰ μὴν ὠφεληθῆ τὰ μέγιστα ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ περὶ πλούτου καὶ πτωχείας.
11,20 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΟΙ ΓΟ­ΝΕΙΣ, ΤΟ ΠΑΙ­ΔΙ ΚΑΙ Η Α­ΝΑ­ΤΡΟ­ΦΗ ΤΟΥ
᾽Α­πο­τε­λεῖ ἀ­νά­τυ­πο ἀ­πό τόν Γ΄ τό­μο μέ τόν τίτ­λο, Ὁ γά­μος, ἡ Οἰ­κο­γέ­νεια καί τά προ­βλή­μα­τά του καί κυ­κλο­φο­ρεῖ στή μορ­φὴ αὐ­τή κα­θα­ρά γιά πρα­κτι­κο­ύς λό­γους.
5,60 €
Προσθήκη στο καλάθι
Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.
῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;
5,60 €
Προσθήκη στο καλάθι
Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον γνωστὰ ἒργα τοῦ ἁγίου, τὸ ὁποῖο ἒχει βοηθήσει ἀμέτρητες ψυχές στὸν Ἀόρατο Πόλεμο, τὸν ὁποῖο διεξάγουν κατὰ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ.
12,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ. Θεωρεῖται ὡς τό ἄριστο ἔργο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου.
12,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΠΑΛΑΜΙΚΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ.
Εὑ­ρε­τή­ριον ἁ­πά­ντων τῶν ἔρ­γων τοῦ ἐν ἁ­γί­οις Πα­τρός ἡ­μῶν Γρηγορίου τοῦ Παλα-μᾶ. Πά­νω ἀ­πό 2000 πα­ρα­πομ­πὲς σὲ 400 θέ­μα­τα μὲ πα­ρα­πομ­πὲς στὴν Ε­ΠΕ, Πα­τρο­λο­γί­α τοῦ Μi­g­ne καὶ Ἐκδόσεις Παν. Χρίστου. Β΄ Ἔκδοσις. Σελίδες 1800
38,40 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
Εὑ­ρε­τή­ριον τῶν Ἁ­πά­ντων τοῦ ἁγ. ᾽Ι­ω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου βά­σει τῆς Πα­τρο­λο­γί­ας τοῦ M­I­G­NE καί τῆς Ε­ΠΕ. Πε­ρι­έ­χον­ται πά­νω ἀ­πό 9.500 πα­ρα­πομ­πές σέ 840 θέ­μα­τα τοῦ ῾Ι­ε­ροῦ Πα­τρός. 2Η Ἔκ­δο­σις. Σε­λί­δες 1350.
36,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΑ­ΝΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ,
Μέ πα­ρα­πομ­πές στήν Ε­ΠΕ, ΒΕ­ΠΕΣ καί τήν Πα­τρο­λο­γί­α τοῦ M­I­G­ΝΕ
28,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙΑ­ΝΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ.
Εὑ­ρε­τή­ριον ἁ­πά­ντων τῶν ἔρ­γων τοῦ ἐν ἁ­γί­οις Πα­τρός ἡ­μῶν Βα­σι­λε­ί­ου τοῦ Με­γα­λου. Πά­νω ἀ­πό 3000 πα­ρα­πομ­πὲς σὲ 640 θέ­μα­τα μὲ πα­ρα­πομ­πές στήν Ε­ΠΕ καί στήν Πα­τρο­λο­γί­α τοῦ Μi­g­ne.
24,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΤΟΜΟΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄)
ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΤΟΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ MIGNE ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ
48,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΙΣΤΟΗΘΕΙΑ
Ἐδῶ «ἀντανακλᾶται ἡ σοφία, ἡ ἁγιότης καί ἡ πολυμάθεια» τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου.
18,40 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ:
ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΤΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ. Τό βιβλίο αὐτό «εἶναι πηγαῖον ὕδωρ ἀλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον».
20,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ. ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ κΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ. ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΡΡΛΗΝΙΚΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 2Η ΕΚΔΟΣΙ,
12,80 €
Προσθήκη στο καλάθι

1 2 3 4 Επόμενo »

banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης