ΟΙ ΓΟ­ΝΕΙΣ, ΤΟ ΠΑΙ­ΔΙ ΚΑΙ Η Α­ΝΑ­ΤΡΟ­ΦΗ ΤΟΥ
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

᾽Α­πο­τε­λεῖ ἀ­νά­τυ­πο ἀ­πό τόν Γ΄ τό­μο μέ τόν τίτ­λο, Ὁ γά­μος, ἡ Οἰ­κο­γέ­νεια καί τά προ­βλή­μα­τά του καί κυ­κλο­φο­ρεῖ στή μορ­φὴ αὐ­τή κα­θα­ρά γιά πρα­κτι­κο­ύς λό­γους. Ὅ,τι πιό πο­λύ­τι­μο ἔ­χουν οἱ γο­νεῖς εἷ­ναι τά παι­διά. Αὐ­τή εἶ­ναι ἡ πα­ρη­γο­ριά καί ἡ χα­ρά τους. Με­γά­λη εἶ­ναι ὅ­μως καί ἡ εὐ­θύ­νη την ὁ­πο­ί­α ἔ­χουν γιά τή σω­στή τους ἀ­να­τρο­φή. Τά παι­διά, το­νί­ζει ὁ ῾Ι­ε­ρός Πα­τήρ, εἶ­ναι ὅ­πως τό κε­ρί τό μα­λα­κό, ὅ­πως τό μαρ­γα­ρι­τά­ρι, ὅ­πως ἡ ζω­γρα­φι­κή καί ὅ­πως ἡ κα­τα­σκευή τῶν ἀ­γαλ­μά­των. Χρει­ά­ζε­ται λοι­πόν με­γά­λη προ­σο­χή στήν κα­τα­σκευή τῆς βα­σι­λι­κῆς εἰ­κό­νος. ῾Η ψυ­χή τοῦ παι­διοῦ δέν ἐ­πι­τρέ­πε­ται νά γί­νη σπή­λαι­ο τῶν λη­στῶν. Εἶ­ναι πό­λις καί να­ός τοῦ Θε­οῦ. Γι' αὐ­τό ἡ κα­τα­σκευή της ἀ­πό τήν ὀ­ρο­φή μέ­χρι τά θυ­ρό­φυλ­λα χρι­ι­ά­ζε­ται με­γά­λη προ­σο­χή.­.. ᾽Α­πο­κλε­ί­ε­ται νά μήν ὠ­φε­λη­θῆ ὅ­ποι­ος γο­νι­ός με­λε­τή­ση μέ προ­σο­χή τίς ὑ­πέ­ρο­χες συμ­βου­λές τῆς κα­λι­κέ­λα­δος ἀ­η­δό­νος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Κυ­κλο­φο­ρεῖ στήν 14η ἔκ­δο­σι. Σε­λί­δες 124.
banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης