ΑΡΘΡΑ

ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΚΗΤΗΣ (Μέρος πρώτο)
Γνω­σ­τὸ εἶ­ναι ὅ­τι ἡ Νέ­α Σκή­τη λό­γῳ τῆς το­πο­θε­σί­ας καὶ τοῦ εὐ­κρά­του κλί­μα­τός της φι­λο­ξέ­νη­σε ἀρ­κε­τὲς μορ­φὲς τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς ζω­ῆς.
ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
Ἂν μποροῦσε νὰ τηρηθῆ αὐτὸ μὲ ἀκρίβεια δὲν θὰ ὑπῆρχε οὒτε δοῦλος, οὒτε ἐλεύθερος, οὒτε φτωχός, οὒτε πλούσιος, οὒτε και ὁ διάβολος θὰ ἦταν πολύ γνωσός.
Ανθρωπος στο ΄Απειρο της Αϊδιότητος
Υπάρχει εδώ ένα πρόσωπο που μεταδίδει χάρη και ένα άλλο που δέχεται χάρη και αντιστρόφως ο άνθρωπος γενικώς και επίσης κάθε ανθρώπινο πρόσωπο χωριστά είναι αυτός που μετέδωσε στο Χριστό
Η προσευχή του Αγίου Όρους χθές και σήμερον
Γνωρίζομεν ότι εις το Mοναστήρι είναι μία αδιάλειπτος σύναξις της αδελφότητος και ολοκλήρου της καθολικής Eκκλησίας. Δεν θα υπήρχε λόγος να υπήρχαν Mοναστήρια, αν δεν ήσαν, όντως, μία καθ' ημέραν και κατά νύκτα σύναξις
Η ΞΕ­ΧΑ­ΣΜΕ­ΝΗ Α­ΡΕ­ΤΗ Η Υ­ΠΟ­ΜΟ­ΝΗ
Ἐ­κεῖ μπο­ρεῖ νά ὠ­φε­λη­θῆ κα­νείς πνευ­μα­τι­κά σέ πο­λύ με­γά­λο βαθ­μό. Πολ­λά πε­ρι­στα­τι­κά τέ­τοι­α ἀ­κοῦ­με καί στούς βί­ους τῶν Ἁ­γί­ων καί σέ σύγ­χρο­νους Γε­ρον­τά­δες, ἀλ­λά καί σέ ἁ­πλούς χρι­στια­νούς πού ἀ­γω­νί­ζον­ται μέ­σα στόν κό­σμο.
Ο ΠΟΝΟΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Χρειάζεται μὲ τὴν ἀποφυγὴ τῆς πράξεως τῆς ἁμαρτίας ὄχι μόνο νὰ κόψη κανεὶς τὰ κλαδιὰ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ νὰ ξερριζώση τὶς ρίζες της.
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
Σήμερα ὁ Ἀδὰμ ἀπὸ μᾶς, πρὸς χάρη μας, ἀρχίζει νὰ προσφέρει τὴν Μαρία ὡς πρω­το­γέν­νημα πρὸς τὸν Θεό, καὶ ἡ ζύμη προζυμωμένη μὲ τὸ ὅλο φύ­ραμα, ἀρτοποιεῖται δι᾿ αὐτῆς τὴν ἀνάπλαση τοῦ γένους.
Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
"Εἶ­ναι πο­λύ καλ­λί­τε­ρο χά­ριν τῶν ἀ­ξί­ων νά ἁ­πλώ­νης χέ­ρι καί στούς ἀ­να­ξί­ους, πα­ρά ἀ­πό φό­βο τῶν ἀ­να­ξί­ων νά στε­ρῆς καί τούς ἀξί­ους.
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ Η ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΑΘΟΣ
Αφαιρεί από τον μυστικό θάλαμο της καρδιάς την κατάνυξη και το χαροποιό πένθος και εισάγει τον σκορπισμό, του νου την ευτραπελία και την πολυλογία.
ΟΙ ΔΥΟ ΕΧΘΡΟΙ (Σάρκα καὶ κόσμος)
Δί­και­α ἰ­σχυ­ρί­ζον­ται ὅ­τι ὁ χει­ρό­τε­ρος ἐ­χθρὸς τοῦ ἀν­θρώ­που εἶ­ναι οἱ κό­λα­κες. Δί­και­α λοι­πὸν καὶ μεῖς μπο­ροῦ­με νὰ ποῦ­με ὅ­τι ὁ χει­ρό­τε­ρος κό­λα­κας εἶ­ναι ἡ ἀν­θρώ­πι­νη σάρ­κα.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΕΟΥ
Με το άγιο βάπτισμα λοιπόν και το χρίσμα, ο πιστός γίνεται μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού, δηλαδή της εκκλησίας του και μπορεί (με τη χάρι δηλαδή) έτσι μυστικά, μυστικιστικά και μυστηριακά να αποκτήσι εμπειρία του Θεούbanks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης