ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙΑ­ΝΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ.
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Εὑ­ρε­τή­ριον ἁ­πά­ντων τῶν ἔρ­γων τοῦ ἐν ἁ­γί­οις Πα­τρός ἡ­μῶν Βα­σι­λε­ί­ου τοῦ Με­γα­λου. Πά­νω ἀ­πό 3000 πα­ρα­πομ­πὲς σὲ 640 θέ­μα­τα μὲ πα­ρα­πομ­πές στήν Ε­ΠΕ καί στήν Πα­τρο­λο­γί­α τοῦ Μi­g­ne. ᾽Α­πα­ρα­ί­τη­το ἐρ­γα­λεῖ­ο, γιᾴ ὅ­σους θέ­λουν νά ἀ­σχο­λη­θοῦν μέ τήν με­λέ­τη τῶν Πα­τε­ρι­κῶν κει­μέ­νων, ἀλ­λὰ καί γιά ὅ­σους θέ­λουν καί ἐ­πι­θυ­μοῦν νὰ ἰ­δοῦν ἀ­πο­σπα­σμα­τι­κά τήν δι­δα­σκα­λί­α τοῦ ῾Ι­ε­ροῦ Πα­τρός γιά ὡ­ρι­σμέ­να θέ­μα­τα, ὅ­πως π.χ. ὁ ἄν­θρω­πος, ἄ­σκη­σις, φύ­σις, κ.λπ.
banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης