Δ΄ Η Ε­ΛΕ­Η­ΜΟ­ΣΥ­ΝΗ, ἡ καρ­διά τῆς ἀ­ρε­τῆς
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

 Δ΄ Η Ε­ΛΕ­Η­ΜΟ­ΣΥ­ΝΗ, ἡ καρ­διά τῆς ἀ­ρε­τῆς

Ὁ ἅ­γιος ᾽Ι­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος ὠ­νο­μά­σθη­κε ὁ κή­ρυ­κας τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης καὶ τῆς με­τα­νοί­ας. Σπά­νια δέν θά ἀ­να­φερ­θῆ στίς ὁ­μι­λι­ες του στό θέ­μα τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης- Τί εἷ­ναι ὅ­μως ἡ ἐ­λε­η­μο­σύ­νη; Ποιά τά ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τά της; Καί πό­σο μπο­ρεῖ ἤ πρέ­πει νά δί­νη κα­νε­ίς καί σέ ποι­ο­ύς; ῾Υ­πάρ­χει δι­ά­κρι­σις ἤ πρέ­πει ἀ­νε­ξέ­λεγ­κτα νά δί­νου­με σέ ὅ­ποι­ον ζη­τᾶ ἤ κτυ­πᾶ τήν πόρ­τα μας; ῾Ο λό­γος του με­ρι­κές φο­ρές εἶ­ναι σχλη­ρός καί ἐ­λεγ­κτι­κός: Ὁ Χρι­στός γυ­ρί­ζει γυ­μνός καί πε­ρι­φέ­ρε­ται στο­ύς δρό­μους σάν ἀ­λή­της καί σύ δέ ξέ­ρεις τί νά κά­νης αὐ­τά πού ἔ­χεις! Τό σκυ­λί σου εἷ­ναι χορ­τά­το καί ὁ Χρι­στός γυ­ρί­ζει γυ­μνός καὶ ζη­τι­α­νε­ύ­ει στο­ύς δρό­μους.­.. ῾Ε­πο­μέ­νως θε­ω­ρεῖς τό Χρι­στό κα­τώ­τε­ρο καί ἀ­πό τό σκυ­λί σου!­.­.­.­». ΣΤ΄ ἔκ­δο­σις. Σελ. 270.
banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης