Η Οικογένεια κατά τους Τρεις Ιεράρχες

Βέβαια τὸ πρῶτο μέλημα εἶναι ἡ ἐκλογὴ τοῦ σωστοῦ συντρόφου. Καὶ αὐτὸ τὸ θέμα συνδέεται στενά, κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν ἱερῶν Πατέρων

slide- Η Οικογένεια κατά τους Τρεις Ιεράρχες

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον γνωστὰ ἒργα τοῦ ἁγίου, τὸ ὁποῖο ἒχει βοηθήσει ἀμέτρητες ψυχές στὸν Ἀόρατο Πόλεμο, τὸν ὁποῖο διεξάγουν κατὰ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ.

slide-Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;

slide- Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σέ ἁπλό καί κατανυκτικό Βυζαντινό ὕφος. Σελ. 660

slide-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΣΚΑΛΟΥ ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΟΔΟΦΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΛΕΟΝ.

slide-ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Προτάσεις Μελέτης
left right

 

MΗNΥMATA 

Δὲν μπο­ρεῖ κα­νεὶς νὰ πλη­σιά­ση στὸν Θε­ό, παρὰ μόνο αὐτός, ποὺ ἀ­πο­μα­κρύνεται ἀ­πὸ τὸν κό­σμο∙ ἀ­πο­μά­κρυν­σι τοῦ κό­σμου ἐν­νο­ῶ, ὄ­χι τὸ νὰ ἀ­να­χω­ρή­ση κα­νεὶς σω­μα­τι­κά, ἀλ­λὰ τὸ ν’ ἀ­πο­μα­κρυν­θῆ ἐν­τε­λῶς ἀ­πὸ τὰ πράγ­μα­τα τοῦ κό­σμου.

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

 

Γί­νε κοι­νω­νὸς τῆς λύ­πης τῶν ἄλ­λων μὲ τὴν κο­πι­α­στι­κὴ προ­σευ­χὴ καὶ προ­σο­χὴ τῆς καρδιᾶς σου, καὶ θὰ ἀ­νοι­χθῆ πρὶν ἀ­πὸ τὰ αἰ­τή­μα­τά σου ἡ πη­γὴ τοῦ θεί­ου ἐ­λέ­ους.

 

 

banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης