Ένας Σύγχρονος Άγιος
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Ἄλ­λο σπου­δαῖ­ο ἔρ­γο τοῦ πα­τρός Βε­νε­δί­κτου ἡ­ταν τό ὀρ­φα­νο­τρο­φεῖ­ο, πού δη­μι­ο­ύρ­γη­σε στό ᾽Α­γρί­νιο μέ τρι­άν­τα πέν­τε παι­διά. Ἦ­ταν παι­διά κα­τα­δι­ωγ­μέ­να, ἀ­πορ­φα­νι­σμέ­να ἀ­πὸ τὸν  ἐμ­φύ­λιο σπα­ραγμό κᾳί τήν Κα­το­χή. Προ­σέ­φε­ρε πά­ρα πολ­λές ὑ­πη­ρε­σί­ες στά κα­τα­τρεγ­μέ­να αὐ­τά πλά­σμα­τα. Πολ­λά ἀ­π' αὐ­τά τά παι­διά πρό­κο­ψαν καί σή­με­ρα εἶ­ναι θε­ο­λό­γοι, ἱ­ε­ρεῖς, ἐ­παγ­γελ­μα­τί­ες καί πι­στοί οἰ­κο­γε­νει­άρ­χες. Τοῦ­το ὁ­φε­ί­λε­ται στό κα­λό προ­σω­πι­κό τοῦ ῾Ι­δρύ­μα­τος. Προ­ϊ­στα­μέ­νη ἐ­κεῖ ῆ­ταν ἡ ἀ­ε­ί­μν. Γε­ωρ­γί­α Λέκκα, πο­λύ πνευ­μα­τι­κή γυ­να­ί­κα μέ τρεῖς-τέσ­σε­ρεις πνευ­μα­τι­κές ἀ­δελ­φές, πού δι­α­παι­δα­γω­γοῦ­σαν τά παι­διά σέ εὐ­σέ­βεια καί τά βο­η­θοῦ­σαν στά γράμ­μα­τα. Καί ἔ­τσι ὃ­λα βγῆ­καν στε­λέ­χη χρή­σι­μα στήν κοι­νω­νί­α.
banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης