ΤΟ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ Ο­ΧΙ ΤΟΥ ΘΕ­ΟΥ
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

ΤΟ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ Ο­ΧΙ ΤΟΥ ΘΕ­ΟΥ

Πολ­λοί ἐ­ρω­τοῦν καί δέν μπο­ροῦν νά βροῦν τό λό­γο γιά τόν ὁ­ποῖ­ο ἐ­νῶ προ­σε­ύ­χον­ται πο­λύ, οἱ προ­σευ­χές τους μέ­νουν χω­ρίς ἀ­πάν­τη­σι. Εἶ­ναι ὅ­μως ἔ­τσι; Μή­πως καί αὐ­τή ἡ σι­ω­πή τοῦ Θε­οῦ ἀ­πο­τε­λεῖ ἀ­πά­ντη­σι στό αἴ­τη­μά μας; Πό­τε εἰ­σα­κο­ύ­ε­ται μί­α προ­σευ­χή χαί πό­τε ὄ­χι καί γιά ποι­ο­ύς λό­γους. Για­τί ἄλ­λο­τε ὁ Θε­ός λέ­γει ναί καί ἄλ­λο­τε Ο­ΧΙ στά αἰ­τή­μα­τά μας. Οἱ ἀ­παν­τή­σεις πε­ρι­έ­χον­ται στό μι­κρό αὐ­τό βι­βλι­α­ρά­κι. Σε­λί­δες 48.
banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης