Προσκυνητάριον Ιεράς Νέας Σκήτης
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

     Ἀ­πὸ τὰ χει­ρό­γρα­φα τοῦ Κυ­ρια­κοῦ πλη­ρο­φο­ρού­μα­στε ὅ­τι ἡ Σκή­τη ἱ­δρύ­θη­κε τὸ 1753, κα­τό­πιν αἰ­τή­σε­ως ὡ­ρι­σμέ­νων Πα­τέ­ρων οἱ ὁ­ποῖ­οι κα­τοι­κοῦ­σαν στὰ μέ­ρη αὐ­τά.  Ὅ­πως μᾶς ἀ­να­φέρ­ει τὸ Ἱ­δρυ­τι­κὸ τῆς Σκή­της, τὸ ὁ­ποῖ­ο πα­ρα­τί­θε­ται πα­ρα­κά­τω, ἀ­φοῦ προ­σῆλ­θαν στὴν Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁγίου Παύ­λου, στὴν ὁ­ποί­α ἀ­νέ­κα­θεν ἀ­νῆ­κε ἡ πε­ρι­ο­χή, ­ζή­τη­σαν νὰ τοὺς δο­θῆ εὐ­λο­γί­α ὥ­στε μὲ τὴν Συ­νο­δί­α του ὁ κα­θέ­νας νὰ ἐγ­κα­τα­βι­ώ­νη ἐ­δῶ καὶ νὰ δη­μι­ουρ­γή­σουν μί­α μι­κρὴ Μο­να­χι­κὴ Κοι­νω­νί­α.
banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης