ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 19ου ΚΑΙ 20ου ΑΙΩΝΟΣ
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Συ­νέ­χεια τοῦ ἑ­ξά­το­μου Συ­να­ξα­ρισ­τῆ τοῦ Ἁ­γί­ου Νι­κο­δή­μου τοῦ Ἁ­γι­ο­ρεί­του († 1809) εἶ­ναι ὁ πα­ρών τό­μος, πού πε­ρι­λαμ­βά­νει νε­ώ­τε­ρους Βί­ους Ἁ­γί­ων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας ἀ­π’ ὅ­λο τόν κό­σμο, πού ἔ­ζη­σαν με­τά τόν Ὅ­σιο Νι­κό­δη­μο ἕ­ως τίς ἡ­μέ­ρες μας. Στόν πα­ρόν­τα τό­μο συγ­κεν­τρώθηκαν οἱ Ἅγιοι τοῦ 19ου καί 20ου αἰ­ῶ­νος, οἱ ὁ­ποῖ­οι δέν ὑ­πο­λεί­πον­ται μαρ­τυ­ρι­κῶν αἱ­μά­των, ἀ­σκη­τι­κῶν ἀ­γώ­νων καί ὀρ­θο­δό­ξου ὁ­μο­λο­γί­ας πα­λαι­ο­τέ­ρων Ἁ­γί­ων μας. Στό ἔρ­γο αὐ­τό δί­νε­ται πα­νορ­θό­δο­ξος χα­ρα­κτή­ρας, μέ τό νά συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νων­ται Βί­οι ἀ­πό δι­ά­φο­ρους τό­πους καί ὅ­λοι οἱ προ­σφά­τως ἀ­να­γνω­ρι­σθέν­τες Ἅ­γιοι.
banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης