ΕΚΔΟΣΕΙΣ

XΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Α΄ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΛΠΗΣ, ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ
῾Η δύ­να­μις τῆς πί­στε­ως καί τά γνω­ρί­σμα­τά της. ῾Η ἀ­σφα­λής ἄγ­κυ­ρα. ῾Η πί­στις ποὺ αὐ­ξά­νε­ται ὅ­ταν πο­λε­μῆ­ται. Ἡ δύ­να­μις τῆς πι­στε­ως.
11,20 €
Προσθήκη στο καλάθι
Β΄ ΤΑ­ΠΕΙ­ΝΩ­ΣΙΣ, Υ­ΠΕ­ΡΗ­ΦΑ­ΝΕΙΑ, Α­ΛΑ­ΖΟ­ΝΕΙΑ, ΚΕ­ΝΟ­ΔΟ­ΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥ­ΧΗ­ΣΙΣ
῾Η τα­πε­ί­νω­σις εἶ­ναι ἡ με­γί­στη πά­ντων ἀ­ρε­τή.
9,60 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Γ΄ Ο ΓΑ­ΜΟΣ Η ΟΙ­ΚΟ­ΓΕ­ΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟ­ΒΛΗ­ΜΑ­ΤΑ ΤΟΥΣ
Ἄν ὅ­λοι οἱ νε­ό­νυμ­φοι εἶ­χαν τό βι­βλί­ο αὐ­τό, τά δι­α­ζύ­για στή χώ­ρα μας θά ἧ­ταν πο­λύ πιό πε­ρι­ω­ρι­σμέ­να·
12,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
Δ΄ Η Ε­ΛΕ­Η­ΜΟ­ΣΥ­ΝΗ, ἡ καρ­διά τῆς ἀ­ρε­τῆς
Ὁ ἅ­γιος ᾽Ι­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος ὠ­νο­μά­σθη­κε ὁ κή­ρυ­κας τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης καὶ τῆς με­τα­νοί­ας. Σπά­νια δέν θά ἀ­να­φερ­θῆ στίς ὁ­μι­λι­ες του στό θέ­μα τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης.
8,80 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Ε΄Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Τά νεῦ­ρα τῆς ψυ­χῆς εἷ­ναι ἡ προ­σευ­χή. ῞Ο­πως δέν μπο­ρεῖ νά ὑ­πάρ­ξη ἄν­θρω­πος χω­ρίς καρ­διά, ἒ­τσι δέν μπο­ρεῖ νὰ ζη­ση ἄν­θρω­πος χω­ρίς τήν προ­σευ­χή.
9,60 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ ΣΤ΄
Σὲ ὅσους ἀγωνίζονται μὲ τὴν μετάνοια, τὴν νηστεία καὶ τὴν ἐξομολόγησι νὰ καθαρισθοῦν ἀπὸ τὰ πάθη καὶ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν Χριστό
10,40 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Ζ΄
Τίθεται στὴν κυκλοφορία καὶ τὸ Ζ΄ τεῦχος τῆς σειρᾶς «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ» μὲ θέμα· ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΠΕΝΘΟΥΝΤΩΝ (Θάνατος, Πένθος, Μνημόσυνα).
8,80 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Η΄
Ἀθυμία – Λύπη Ἀσθένεια Δοκιμασία Θλῖψις Πειρασμοί
10,40 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΑΜΒΩΝ Θ´ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Α΄ Μέρος: Τό τέλος τοῦ κόσμου: α) Συντέλεια, β) Ἀντίχριστος, γ) Β΄ Παρουσία, δ) Μἐλλουσα Κρίσις. Β΄ Μέρος Ἡ αἰωνιότητα: α) Αἰωνιότητα, β) Παράδεισος, γ) Μέλλουσα δόξα, δ) Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ε) Κόλασις.
8,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗ
Το πνευματικό ιατρείο Η εκκλησία είναι πνευματικό ιατρείο και πρέπει εκείνοι, που έρχονται εδώ, αφού λάβουν τα κατάλληλα φάρμακα και τα τοποθετήσουν στα δικά τους τραύματα, έτσι να επιστρέφουν στα σπίτια τους.
8,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΟΙ ΓΟ­ΝΕΙΣ, ΤΟ ΠΑΙ­ΔΙ ΚΑΙ Η Α­ΝΑ­ΤΡΟ­ΦΗ ΤΟΥ
᾽Α­πο­τε­λεῖ ἀ­νά­τυ­πο ἀ­πό τόν Γ΄ τό­μο μέ τόν τίτ­λο, Ὁ γά­μος, ἡ Οἰ­κο­γέ­νεια καί τά προ­βλή­μα­τά του καί κυ­κλο­φο­ρεῖ στή μορ­φὴ αὐ­τή κα­θα­ρά γιά πρα­κτι­κο­ύς λό­γους.
4,80 €
Προσθήκη στο καλάθι
Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.
῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;
4,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον γνωστὰ ἒργα τοῦ ἁγίου, τὸ ὁποῖο ἒχει βοηθήσει ἀμέτρητες ψυχές στὸν Ἀόρατο Πόλεμο, τὸν ὁποῖο διεξάγουν κατὰ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ.
10,40 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ. Θεωρεῖται ὡς τό ἄριστο ἔργο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου.
10,40 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΙΣΤΟΗΘΕΙΑ
Ἐδῶ «ἀντανακλᾶται ἡ σοφία, ἡ ἁγιότης καί ἡ πολυμάθεια» τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου.
Εξαντλήθηκε
Προβολή προϊόντος
ΠΑΛΑΜΙΚΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ.
Εὑ­ρε­τή­ριον ἁ­πά­ντων τῶν ἔρ­γων τοῦ ἐν ἁ­γί­οις Πα­τρός ἡ­μῶν Γρηγορίου τοῦ Παλα-μᾶ. Πά­νω ἀ­πό 2000 πα­ρα­πομ­πὲς σὲ 400 θέ­μα­τα μὲ πα­ρα­πομ­πὲς στὴν Ε­ΠΕ, Πα­τρο­λο­γί­α τοῦ Μi­g­ne καὶ Ἐκδόσεις Παν. Χρίστου. Β΄ Ἔκδοσις. Σελίδες 1800
37,60 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
Εὑ­ρε­τή­ριον τῶν Ἁ­πά­ντων τοῦ ἁγ. ᾽Ι­ω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου βά­σει τῆς Πα­τρο­λο­γί­ας τοῦ M­I­G­NE καί τῆς Ε­ΠΕ. Πε­ρι­έ­χον­ται πά­νω ἀ­πό 9.500 πα­ρα­πομ­πές σέ 840 θέ­μα­τα τοῦ ῾Ι­ε­ροῦ Πα­τρός. 2Η Ἔκ­δο­σις. Σε­λί­δες 1350.
33,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ:
ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΤΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ. Τό βιβλίο αὐτό «εἶναι πηγαῖον ὕδωρ ἀλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον».
19,20 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΤΑ ΠΑ­ΘΗ ΚΑΙ Η ΘΕ­ΡΑ­ΠΕΙΑ ΤΟΥΣ.
Μί­α μι­κρή συμ­πυ­κνω­μέ­νη ὁ­μι­λί­α πού ἀ­σχο­λεῖ­ται μέ τά ψυ­χι­κά πά­θη τοῦ ἀν­θρώ­που.
2,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΤΟ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ Ο­ΧΙ ΤΟΥ ΘΕ­ΟΥ
Πολ­λοί ἐ­ρω­τοῦν καί δέν μπο­ροῦν νά βροῦν τό λό­γο γιά τόν ὁ­ποῖ­ο ἐ­νῶ προ­σε­ύ­χον­ται πο­λύ
2,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΤΟ ΦΟ­ΒΕ­ΡΩ­ΤΕ­ΡΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ
(Ο ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥ­ΧΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΩ­ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ΤΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΤΙ­ΕΣ ΕΜ­ΠΕΙ­ΡΙ­ΕΣ)
2,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ
Τὸ πα­ναν­θρώ­πι­νο πρό­βλη­μα τοῦ πό­νου ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται μέ­σα σὲ λί­γες πε­ρι­ε­κτι­κές σε­λί­δες μὲ βά­σι τα­ὴν ἁγ. Γρα­φὴ καὶ τοὺς θε­ο­φό­ρους Πα­τέ­ρες τῆς Ἐ­κλη­σί­ας μας. Σελ. 48. 6η Ἔκ­δο­σις.
2,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙΑ­ΝΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ.
Εὑ­ρε­τή­ριον ἁ­πά­ντων τῶν ἔρ­γων τοῦ ἐν ἁ­γί­οις Πα­τρός ἡ­μῶν Βα­σι­λε­ί­ου τοῦ Με­γα­λου. Πά­νω ἀ­πό 3000 πα­ρα­πομ­πὲς σὲ 640 θέ­μα­τα μὲ πα­ρα­πομ­πές στήν Ε­ΠΕ καί στήν Πα­τρο­λο­γί­α τοῦ Μi­g­ne.
0,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΑ­ΝΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ,
Μέ πα­ρα­πομ­πές στήν Ε­ΠΕ, ΒΕ­ΠΕΣ καί τήν Πα­τρο­λο­γί­α τοῦ M­I­G­ΝΕ
32,00 €
Προσθήκη στο καλάθι

1 2 Επόμενo »

banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης